01


  ประวัติโรงเรียนบ้านม่วงดงโดยสังปเขป

      โรงเรียนบ้านม่วงดง เป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการด้วยรักและห่วงใยฯ)   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2500  โดยอาศัยศาลาวัดชัยอัมพรบ้านม่วงดงเป็นสถานศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4  

     ในปี พ.ศ. 2500 คณะกรรมการหมู่บ้านได้จับจองที่ดินสาธารณะ  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าอยู่    นำมาเป็นที่ดินของโรงเรียน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  31 ไร่  2 งาน  94 ตารางวา และได้จัดทำ น.ส.3 ก  เลขที่  207   เล่มที่ 3 ก  หน้า 7

     ในปี พ.ศ. 2525  กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขที่  อด.1026

     ในปี พ.ศ. 2518  โรงเรียนบ้านม่วงดง  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรในที่ดินของโรงเรียน แบบ ป.1 ซ  จำนวน  1 หลัง  4 ห้องเรียน   และได้ย้ายสถานศึกษาจากศาลาวัดชัยอัมพรบ้านม่วงดงมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  ในปีการศึกษา  2519

      ในปีการศึกษา  2521  โรงเรียนบ้านม่วงดงได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา  2529  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเด็กก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน  ในปีการศึกษา  2541  โรงเรียนบ้านม่วงดงได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส   โดยให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คือตั้งแต่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2543

     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงดง  ได้เปิดทำการสอน  4 ช่วงชั้น  คือ

1. ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล 1-2)

2. ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3. ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

4. ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 170 คน  ( กันยายน 2553)

     โดยมี นายประสาท  บุดดานอก  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ คศ.3

มีบุคลากรประกอบด้วย  ข้าราชการครู  10 คน(ไม่รวม ผอ.)  ชาย  3  คน  หญิง  7  คน 

พนักกงานราชการ                            2  คน                   ชาย  1  คน  หญิง  1 คน  

นักการภารโรง                                 1  คน 

และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ                      1 คน